Monday, December 7, 2009

cuba

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia
ARAS 8, BLOK E8
Level 8, Block E8
KOMPLEKS KERAJAAN, PARCEL E
Government Complex Parcel E

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel : 03-8088 6077 Federal Government Administrative Centre Fax : 03-8889 4548
62604 PUTRAJAYA

Laman Web:http:www.moe.gov.my
KP (BS-DSR)8787/008/2(10)
18 Julai 2005

Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri
Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datu/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 /2005
PENYELARASAN WAKTU MENGAJAR BAGI GURU PENYELARAS BESTARI SERTA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH )

Pada masa kini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang amat pesat telah memberi impak yang sangat ketara dalam pelaksanaan sistem pendidikan di negara ini.

2. Dalam usaha untuk memantapkan dan memajukan lagi sistem pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan pelbagai program yang berkaitan dengan Sekolah Bestari dan Pusat Sumber Sekolah. Sehubungan itu, melalui waran perjawatan Bil S37 Tahun 2000, setiap Sekolah Bestari diperuntukkan dengan seorang Guru Penyelaras Bestari dan melalui Maksud Bekalan 41 Kementerian Pelajaran Malaysia setiap sekolah telah diperuntukkan seorang Guru
Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) sepenuh masa.

3. Mesyuarat Hal-Hal Profesional Bil 3/2005 bertarikh 25 Mei 2005 telah memutuskan supaya senarai tugas Guru Penyelaras Bestari dan Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) dipinda untuk memberi laluan kerjaya kepada guru-guru berkenaan.

4. Bersama-sama ini dilampirkan SENARAI TUGAS GURU PENYELARAS BESTARI serta GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH) yang telah dipinda seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2. Dengan itu, senarai tugas Guru Penyelaras Bestari Ruj KP(BTP-PRSB) 8892/6/Jld 1 (1) bertarikh 8 Julai 2002 dan senarai tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

Ruj KP (BTP-PSP) 8810/11/1 (03) bertarikh 6 Julai 2004 dengan sendirinya adalah terbatal. Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal

5. Sila maklumkan kandungan surat ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Gabungan, Pejabat Pelajaran Daerah dan semua pengetua dan guru besar sekolah di bawah pentadbiran Yang Berbahagia Datuk/Datu/Dato’/Tuan/Puan.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Dato' Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.
Kementerian Pelajaran Malaysia
s
Menteri Pelajaran Malaysia
2
Timbalan Menteri Pelajaran
Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
Y
Setiausaha Parlimen, Kementerian Pe
5
6
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
8
9
Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal


LAMPIRAN 2

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GURU PENYELARAS
eringkat : Guru Sekolah Menengah dan Rendah
enyelaras Pusat Sumber

Waktu Bertug han. Bagi sekolah dua sesi, waktu

1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.
. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber
. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah
4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang
5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan
6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan
7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan
8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.
9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan
10. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan
11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber
PUSAT SUMBER SEKOLAH)

P
Jawatan : Guru Perpustakaan dan Media (Guru P
Sekolah) DG 41 / DGA 29 as : Mengikut waktu persekola
bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.
2
Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah.
3
bersama AJK Kurikulum sekolah.
dan kemaskini.
perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
pembudayaan ilmu.
program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.
pembelajaran berasaskan sumber.
Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
Sekolah.

Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal
13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.
14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber
15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah
16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan
17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan,
18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah
19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari
Sekolah.

Negeri.
Pusat Sumber Sekolah.
program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun.
masa ke semasa.

Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal
Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

1
2. Telah mengajar sekurang-kuran
3. Mempunyai:
3.1 Diploma at
a. Diploma Sains Perpustakaan
b. Ijazah Sains Perpustakaan / S
c. Ijazah Sarjana Sains Perpustakaan / Sains Pengajian Ma
d. Ijazah dalam Teknologi Pendidikan
e. Ijazah Sarjana dalam Teknologi Pen
3
a. Sains Perpustakaan
b. Pengurusan Pusat Sumbe
c. Pengurusan Sumber Pengaj
d. Teknologi Pendidikan
3.3
Pengurusan Pusat Sumber /Sains Perpustakaan/Teknologi Pendidikan dan sedang memegang jawatan Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah (mempunyai sijil penyertaan atau surat akuan mengikuti kursus).
3.4
Pusat Sumber Sekolah anjuran Institut Aminuddin Baki (IAB) dan sedang memegang jawatan Penyelaras Pusat Sumber Sekolah (mempunyai sijil penyertaan atau surat akuan mengikuti kursus).
Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal
3.5 Pengalaman bekerja sebagai Penyelar
Sumber Pendidikan Daerah tidak kurang 3 tahun.
3
Asas dan Peringkat Lanjutan anjuran Bahagian Teknologi Pendidikan atau Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan sedang memegang jawatan Penyelaras Pusat Sumber Sekolah (mempunyai sijil penyertaan atau
Dokumen ini diilustrasi kembali daripada salinan asal

No comments:

Post a Comment